CONTACT Verenigingsgebouw Kraaijenbergstraat 2-A 8051 XN HATTEM contact@hsvhelptelkander.nl
Voorzitter DirkJan Septer dsepter@ziggo.nl (038) 444 1892 Secretaris Penningmeester Wim Weggemans pennmheh@outlook.com (038) 422 3810 2de Penningmeester Wedstrijdleider Harry Tieke g.tieke@home.nl (038) 465 5838 Commissie voorzieningen Eef van de Gronde e.gronde@live.nl (06) 138 57 656 Commissie onderhoud Herman Tijssen hermantijssen@hotmail.com (038) 444 5879
© johnbronkhorst.nl
Rabobank NL33RABO0325720029 Regiobank NL95RBRB0919702368 ING bank NL96INGB0002918768
Hengelsportvereniging Helpt Elkander beschikt over een aantal mooie viswateren. Deze zijn deels eigendom en worden ook deels gepacht. De meeste wateren zijn uitsluitend te bevissen door sportvissers aangesloten bij HSV Helpt Elkander. Een uitzondering daarop is de Geldersche kolk aan de Geldersedijk te Hattem, op de grens van de provincies Overijssel en Gelderland. Dit water is ingebracht in de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren. Het gaat om de volgende wateren: 1. De Waa te Hattem 2. De Wiessenbergerkolk te Hattem 3. De Koelucht 1 en 2 te Zalk 4. De Geldersche Kolk te Hattem 5. De sloten nabij de Rademakershoeve te Hattem Regels voor het vissen in viswater van de vereniging 1. In verband met regelmatig overlast is het in alle wateren van de vereniging strikt verboden om te vissen na 2 uur na zonsondergang tot 2 uur voor zonsopgang (het zogenaamde nachtvissen). 2. Er mag gevist worden met maximaal twee hengels, mits men is voorzien van de vereiste akten en tenzij anders wordt aangegeven. 3. Het gebruik van kampeermiddelen op de terreinen waar de vereniging het looprecht heeft is uitdrukkelijk verboden. Paraplu’s ,visshelters en dergelijke vallen daar niet onder. 4. Het gebruikmaken van alle voorzieningen van de vereniging zijn voor eigen risico. 5. De gesloten tijden voor vissen en aassoorten worden door de vereniging nageleefd. De regels kunt u onder meer hier vinden: Gesloten tijden voor vissoorten en aassoorten (sportvisserijnederland.nl) 6. U dient in het bezit te zijn (en deze op verzoek direct te kunnen tonen) van een geldig en volledig ingevuld bewijs van lidmaatschap, cq een geldige Vispas dan wel de wettelijk benodigde documenten en aanvullingen. 7. De voorwaarden inzake waarmee (o.a. soort en aantal hengels) en waar u kunt vissen vindt u onder meer hier: VISpas | Wetten en regelingen | Rijksoverheid.nl. Voor de wateren van de vereniging geldt zoals hiervoor vermeld dat er maximaal met twee hengels gevist mag worden. 8. Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van VISwateren direct ter inzage af te geven aan controleurs van een hengelsportvereniging en/of federatie, de politie of andere opsporingsambtenaren 9. De vereniging sluit zich aan bij het beleid inzake loodvrij vissen. Bijzonderheden kunt u hier vinden: Sportvisserij loodvrij - Vis & water - Sportvisserij Nederland. 10. Belangrijke begrippen omtrent vissen, vistuigen en dergelijke kunt u onder meer hier vinden: Binnenwater - Visserijwet en regels - Vispas - Sportvisserij Nederland 11. Verwacht wordt en verplicht is dat een ieder zich houdt aan de regels van goed fatsoen. Dat betekent onder meer het niet veroorzaken van overlast, rekening houden met andere gebruikers van de omgeving, het schoon achterlaten van de visplek, kortom: het onthouden van alles dat de goede naam van de hengelsport, vereniging of sporter zou kunnen schaden. 12. Het gebruik van kleurstoffen in aas of voer is in alle hier genoemde wateren niet toegestaan! 13. Andere activiteiten dan vissen op en rondom de vermelde viswateren, zijn ten strengste verboden. 14. Verder geldt, buiten de landelijke regels, het volgende: Het is op straffe van royement en/of schadevergoeding verboden: • Snoek, aal , graskarper of karper in het bezit te hebben. • Meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben • Met vervoermiddelen op de landerijen en de erven te komen waar dat niet specifiek is toegestaan. • De hekken open te laten, honden mede te nemen, het vee op te jagen of de rust te verstoren. • Zich buiten de bestaande en aangegeven paden naar het visgebied te begeven. • Kortom: dingen te doen, waardoor de naam en/of de belangen van “Helpt Elkander” zouden kunnen worden geschaad. Het lid wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist, indien hij één of meerdere voorwaarden in deze vergunning overtreedt of zich niet houdt aan de gegeven richtlijnen en voorschriften. 15. Welke boete bedragen gelden, vind u onder andere hier: Sportvisserij Nederland - Boetebedragen 2023 16. Viswaterspecifieke regels worden hierna vermeld per viswater. 1. De Waa te Hattem Historisch gezien is de Waa (andere naam st.Anthoniswade) een bijzonder viswater! In de middeleeuwen is de plaats Hattem aan de oevers van dit water ontstaan. Volgens overlevering zou die oorspronkelijke plaats zijn verzonken in het water, dus vissen doe je hier met verschuldigde eerbied… Let op! Het is verboden om karpers welke hier gevangen zijn bij zich te houden en/of mee te nemen. Verder wordt uitdrukkelijk verzocht om rekening te houden met het feit dat dit viswater zich in de nabijheid van woonhuizen en dergelijke bevindt en derhalve geen overlast te veroorzaken van welke aard dan ook. Dieptebeeld van het water (Bron: onderzoek 2017 in naam van federatie Oost Nederland) . 2. De Wiessenbergerkolk, Kerkhofdijk te Hattem Dit water is in de middeleeuwen gevormd door een grote overstroming, waarbij het zand uitgespoeld werd en een kolk overbleef . Gelet op de ligging in een natuurgebied wordt gevraagd om rekening te houden met de flora en de fauna door deze in de kwetsbare perioden zo veel als mogelijk te ontzien. Dus alleen komen en gaan via de aangegeven plekken en vissen vanaf de oever. Verstoring van nesten van vogels is verboden, evenals het aantasten van bestaande beplantingen en oeverbegroeiing. Gebruik van boten en/of wadend vissen is niet toegestaan. Let op! Voor dit water geldt, buiten de wettelijke termijnen, een verbod tot vissen in de periode 1 maart tot en met 31 mei! (Met ingang van 1 januari 2024 is de verbodsperiode 15 maart-15 juli!). Voorts mag hier, in afwijking van het nachtvisbegrip, ook niet gevist worden direct na zonsondergang en direct voor zonsopgang. Er mag alleen gevist worden vanaf het gedeelte oever welke direct aan de Kerkhofdijk grenst. Zie schets. 3. De Koelucht 1 en 2 te Zalk De koeluchter gaten bestaan uit een voormalige zuidelijke hoofdarm en nu afgesloten deel van de Ijssel (Koelucht 1 / de Hank) en een afgegraven zandeiland die de rivier in vroeger eeuwen heeft gesplitst in een noordelijke en zuidelijke loop (Koelucht 2). De bodem weerspiegelt de historie: in de koelucht 1 tref je vrij steile door klei gevormde bodemstructuren aan. De diepte varieert van vrij ondiep aan de kanten tot ongeveer 13 meter in het midden van de Koelucht 1. Tevens liggen daar volgens duikers enkele objecten waar je heel goed je vistuig aan kan verspelen (oa twee zeer grote ankers en een gezonken motorboot). De bodem van de Koelucht 2 is meer zanderig van aard. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het met P aangeduide gedeelte. Voor degenen die over een (register)sleutel van het hek aan het einde van de toegangsweg beschikken geldt dat het voertuig meegenomen kan worden tot bij de visstek aan de Koelucht 2. De sleutel is uitsluitend voor leden onder vertoon van hun bewijs van lidmaatschap verkrijgbaar bij TIP Hattem tegen betaling van 25 euro. De sleutel is strikt persoonlijk en mag dus niet worden uitgeleend aan andere voertuigbezitters. Bij de sleutel hoort een sleutelkaart die u toegezonden zal worden. Deze sleutelkaart dient u goed zichtbaar achter de voorruit van uw auto te leggen als u op de visstek bent. Voor hengelsporters die hun voertuig bij de visstek hebben staan geldt derhalve dat ze bij controle niet alleen de verplichte documenten moeten kunnen tonen, maar ook de sleutelkaart en sleutel van het hek. Ook van de Koelucht 1 is een bodemkaart beschikbaar door onderzoek in naam van de Federatie Oost Nederland (zie Waterbodemkaarten (sportvisserijoostnederland.nl)) 4. Geldersche kolk Dit water is in dezelfde periode en op dezelfde wijze ontstaan als de Wiessenbergerkolk. Let op: naast de algemene voorwaarden die voor de leden gelden, geldt voor dit water in het bijzonder nog het volgende: - voertuigen mogen niet worden meegenomen naar de visstek - het is verboden te vissen binnen 50 meter van het gemaal! - het gebruik van ijzeren hengelsteunen en pennen is verboden - Lokvoer mag niet worden gebruikt - de werkzaamheden die door of namens het waterschap worden verricht mogen niet worden belemmerd - Ter plaatse mag niet worden gegraven, gespit en dergelijke. Dus ook niet het zonder specifieke toestemming van de eigenaar inrichten van visstekken. Praktisch gezien is vanwege eigendoms- en bereikbaarheidsbeperkingen op dit moment slechts een klein deel van het water bereikbaar voor de vissport. Dat deel bevindt zich ongeveer bij het gele gedeelte op onderstaande foto. 5: Sloten omgeving Rademakershoeve Dit water is gelegen tussen de bewoning. De hengelsporters dienen derhalve bij de uitoefening van hun sport de veiligheid en de privacy van de bewoners zo veel mogelijk in acht te nemen en overlast tot een minimum te beperken.